1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané prevádzkovateľom internetového obchodu www.avel.sk:

Bio-Way SK s.r.o.

IČO: 52055256

DIČ: 2120897141

IČ DPH: SK2120897141

so sídlom: Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 35554/S

Kontaktné údaje:

e-mail: zuzana.luptakova@avel.sk

telefón: +421 903 101 544

web: www.avel.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.bio-way.sk (ďalej je „internetový obchod“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastnostiach sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Celá prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej a Českej republiky. Pre jednotlivé krajiny sú uvedené jednotlivé ceny doručenia. V prípade doručenia do iných zahraničných krajín bude po dohode s kupujúcim vyčíslená suma pre zabalenie a doručenie tovaru podľa aktuálneho platného cenníka prepravcu.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie internetovom obchode

 • telefonicky na čísle +421 903 101 544
 • prostredníctvom e-mailu: obchod@avel.sk

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári:

 • meno a priezvisko kupujúceho (obchodné meno kupujúceho)
 • adresa kupujúceho (sídlo kupujúceho)
 • druh, množstvo a cena tovaru
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • ak kupujúci nakupuje tovar na firmu musí uviesť k objednávke: obchodné meno, IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú IČ DPH

Okamihom potvrdenia objednávky zo strany zákazníka je uzatvorená kúpna zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. O uzavretí kúpnej zmluvy pošle predávajúci potvrdzujúci e-mail – potvrdenie prijatia objednávky. Potvrdenie o obdržaní objednávky odošle predávajúci na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o potvrdení a vyexpedovaní objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

4. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru
 • tovar nie je dlhodobo na sklade

V prípade, že táto situácia nastane, kupujúci bude prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu oboznámený o tejto skutočnosti za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť sumy alebo celú sumu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky, kedykoľvek pred potvrdením objednávky predávajúcim, teda pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Zrušiť objednávku po jej potvrdení má kupujúci právo iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Zrušenie objednávky inou formou ako e-mailom alebo telefonickým kontaktom, predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci aj napriek tomu zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad balné, či náklady spojené s doručením objednávky).

5. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho SK22 1100 0000 0029 4406 5441, vedený v Tatra Banka, a. s.

 • online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Borgun
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru (u kuriéra alebo na odbernom mieste Packety)

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Tovar je kupujúcemu dodaný (spôsob dopravy si kupujúci zadáva v procese realizácie objednávky):

 • Prostredníctvom GLS kuriérskej služby v rámci dodania na Slovensku. Dodanie tovaru je nasledujúci pracovný deň od potvrdenia o vyexpedovaní objednávky, ktoré bude kupujúcemu odoslané na e-mail zadaný v procese objednávky.
 • Prostredníctvom Packety v rámci dodania na Slovensku a do Českej republiky. Dodanie tovaru je do 2 pracovných dní od potvrdenia o vyexpedovaní objednávky, ktoré bude kupujúcemu odoslané na e-mail zadaný v
  procese objednávky.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

V prípade neprevzatia odoslanej zásielky kupujúcim, si predávajúci vyhradzuje právo o uhradenie nákladov v spojení s doručením zásielky a jej vrátením (viď bod č. 5. NEPREVZATIE ZÁSIELKY).

6. Neprevzatie zásielky

Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obch. Z., prevziať doručený tovar, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku (viď bod č. 4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY) je záväzná. Ak kupujúci napriek záväznej objednávke zásielku neprevezme, jeho objednávka bude stornovaná. Pri neprevzatí tovaru, ktorý si kupujúci objednal, a následnom stornovaní objednávky, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru. Suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná na e-mail kupujúceho.

V prípade, že si kupujúci želá znova zaslať tú istú neprevzatú zásielku, je povinný kontaktovať predajcu a požiadať o opätovné zaslanie zásielky. Pri opätovnom zaslaní zásielky bude kupujúcemu znova účtovaný poplatok za poštovné a balné. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo požiadať o úhradu takejto zásielky i ďalších zásielok pre tohto zákazníka vopred na účet predávajúceho.

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady spojené s vrátením tovaru v 14-dňovej lehote hradí kupujúci v plnej výške.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomnou formou prostredníctvom e-mailu, kde priloží vyplnený Formulár na  odstúpenie od zmluvy, ktorý je ako príloha súčasťou potvrdzovacieho e-mailu o uskutočnení objednávky. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, dátum nákupu, identifikáciu tovaru, osobné údaje predávajúceho a spotrebiteľa, číslo účtu spotrebiteľa, kde mu bude uhradená suma vrátená a kópiu faktúry. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené spolu s tovarom najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Náklady spojené s doručením vráteného tovaru hradí kupujúci v plnej výške. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal v pôvodnom, nepoškodenom a nepoužívanom stave. Ak to už nie je možné (tovar je poškodený, používaný, či spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu sumu.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, kupujúci môže požadovať od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

8. Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve a kupujúci zistí prípadné zmeny v množstve tovaru, či jeho poškodenie, je tak povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu.

V prípade reklamácie postupujte prosím v týchto krokoch:

 1. Bezodkladne kontaktujte predávajúceho a oboznámte ho s touto skutočnosťou
 2. Tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k opätovnému poškodeniu
 3. Do zásielky pribaľte dôvod reklamácie (reklamačný formulár/formulár na odstúpenie od zmluvy), vašu adresu a kópiu faktúry
 4. Zašlite výrobok na adresu skladu: Hronská Breznica 44, 966 11 Hronská Breznica.

Náklady spojené s doručením reklamovanej zásielky sú hradené predávajúcim. Zásielka musí byť kompletná, v stave v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. Poškodený/reklamovaný tovar nie je možné poslať formou dobierky, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď ako reklamovaný tovar predávajúci obdrží, zašle kupujúcemu reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovanej zásielky predávajúcim.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia, vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Predávajúci neručí ani za vady spôsobené prepravcom.

9. Mimosúdne (alternatívne) riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho: Bio-Way SK s.r.o., Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen alebo na email predávajúceho obchod@avel.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

11. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči kupujúcemu (spotrebiteľovi) vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73.

12. Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 20.7.2022