V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomnou formou prostredníctvom e-mailu, kde priloží vyplnený Formulár na  odstúpenie od zmluvy, ktorý je ako príloha súčasťou potvrdzovacieho e-mailu o uskutočnení objednávky. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, dátum nákupu, identifikáciu tovaru, osobné údaje predávajúceho a spotrebiteľa a číslo účtu spotrebiteľa, kde mu bude uhradená suma vrátená. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené spolu s tovarom najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Náklady spojené s doručením tovaru hradí spotrebiteľ v plnej výške. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal v pôvodnom, nepoškodenom a nepoužívanom stave. Ak to už nie je možné (tovar je poškodený, používaný, či spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu sumu.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, kupujúci môže požadovať od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.