Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve a kupujúci zistí prípadné zmeny v množstve tovaru, či jeho poškodenie, je tak povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu. Predávajúci neručí za vady spôsobené prepravcom.

V prípade reklamácie postupujte prosím v týchto krokoch:

  1. Bezodkladne kontaktujte predávajúceho a oboznámte ho s touto skutočnosťou
  2. Po obdržaní reklamačného formulára (formulár na odstúpenie od zmluvy) od predávajúceho tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k opätovnému poškodeniu
  3. Do zásielky s poškodeným tovarom pribaľte vypísaný a vlastnoručne podpísaný reklamačný formulár, ktorý ste obdržali e-mailom (potvrdenie o expedovaní objednávky) a kópiu faktúry.
  4. Zásielku zašlite na adresu: AVEL, Strážska cesta 22 (INVELITY), 96001 Zvolen

Náklady spojené s doručením oprávnene reklamovanej zásielky sú hradené predávajúcim. Zásielka musí byť kompletná, v stave v akom ste ju prevzali pri dodávke. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovanej zásielky našou spoločnosťou.